Panaszkezelési politika

Panaszkezelési politika

 

E-SHOP LEDJÓÁRON.hu

 

I. cikk

Általános rendelkezések

 

 1. Ez a panaszeljárás a LEDart s.r.o. s ro, székhelye: Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 500 205 52, ÁFA szám: SK2120146798, ÁFA szám: 2120146798, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: sro, betétszáma. 107108 / B, (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő (a továbbiakban: "Vevő") között a www.LEDJÓÁRON.hu oldalon (a továbbiakban: " LEDJÓÁRON.hu") elektronikus kereskedelem útján, a Vevő és az Eladó között távollevők között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") alapján vásárolt áruk hibájáért való felelősségből eredő jogok gyakorlása, valamint a Vevő és az Eladó (az Eladó és a Vevő együttesen a továbbiakban: "Felek") ezzel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.
 2. .
 3. A Vevőnek, aki a módosított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 52. §-ának (4) bekezdése értelmében fogyasztónak minősül, a LEDJÓÁRON.hu oldalon vásárolt áru hibájáért az Eladó felelősségéből eredő jogainak gyakorlására, valamint a szerződő felek ezzel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek szabályozására a Polgári Törvénykönyv 619-627. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról szóló 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 619-627. §-ai az irányadók. 372/1990 sz. törvény a szabálysértésekről (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény), valamint a 102/2014 sz. törvény a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a távollevők között történő termékértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény).
 4. .
 5. A Vevőnek, aki nem fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 52. § (4) bekezdése értelmében, a LEDJÓÁRON.huz oldalon vásárolt áru hibájából eredő eladói felelősségből eredő jogok gyakorlására, valamint a szerződő felek ezzel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek szabályozására a módosított 513/1991. sz. törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv (a továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv) 422-442. §-ai az irányadók.
 6. .
 7. A Vevő az Eladónak küldött elektronikus megrendeléssel megerősíti, hogy elolvasta az Eladó panaszkezelési szabályzatát, és azt feltétel nélkül elfogadja. Abban a pillanatban, amikor az elektronikus megrendelést elküldik az Eladónak, a Panaszkezelési eljárás a Vevő számára kötelezővé válik.
 8. A Panaszkezelési eljárás nyilvánosan elérhető a LEDJÓÁRON.hu oldalon és a Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava.
 9. székhelyén.

 

II. cikk

Az áruk átvételekor történő ellenőrzése

 

 1. Az áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az árut csomagolták, nem sérült-e meg. Sérülés esetén a fuvarozó - futárszolgálatnál az áru átadásának helyén jegyzőkönyvet kell felvenni a szállítás során feltárt hibákról. Ha a Vevő a csomagolás nyilvánvaló sérülése ellenére átveszi az árut, az Eladó nem ismer el semmilyen későbbi igényt emiatt.
 2. A Vevő köteles a szállított árut annak átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni.
 3. Ha a Vevő felfedezi az áru hiányosságát vagy a szállítás során az árun keletkezett olyan sérülést, amely nem a csomagolás külső sérülésében nyilvánul meg, köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az Eladónak. Abban az esetben, ha a Vevő az előző mondat szerinti határidőn belül nem nyújt be reklamációt az Eladóhoz, az áru szállítása teljesnek és hibátlannak minősül, és az ezzel kapcsolatos reklamáció nem fogadható el.
 4. .
 5. A Vevő köteles a LEDJÓÁRON.hu oldalon vásárolt áru hibáit az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül, a Kereskedelmi Törvénykönyv és a módosított Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek szerint reklamálni.

 

III. cikk

Megszüntetés és a szerződés felmondása

 

 1. Az adásvételi szerződéstől való indokolás nélküli elállás a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján

 

Ha az adásvételi szerződés megkötésére távközlés útján (ebben az esetben az interneten keresztül történő elektronikus kereskedelem) kerül sor, és amennyiben az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a Vevőt mint fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a Vevőnek mint fogyasztónak az Art. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 1. § h) pontja értelmében a Vevő mint fogyasztó az áru átvételétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, akár a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerinti indokolás nélkül is.

 

A Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási jogára vonatkozó részletes utasításokat és a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlására vonatkozó részletes információkat, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a Vevő elállása esetén az Eladó Általános Szerződési Feltételek X., XI. és XII. cikkei tartalmazzák, amelyek szövegét a LEDJÓÁRON.hu.

oldalon közzétették.

 

 1. Az áru cseréjéhez vagy javításához (hibaelhárításhoz) való jog gyakorlása, az áru hibája miatti elállás a szerződéstől

 

2.1 Az Eladó felel az eladott áru hibáiért a Vevő általi átvételkor. Ha az áru olyan hibával rendelkezik, amely orvosolható, a Vevőnek joga van ahhoz, hogy azt térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a rész kicserélését, feltéve, hogy az Eladónak az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest nem merülnek fel aránytalan költségek. Az Eladó a hibás terméket a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti egy hibátlanra, kivéve, ha ez a Vevőnek komoly kellemetlenséget okoz. Az Eladó a hibás árut a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti hibátlanra, kivéve, ha ez a Vevőnek komoly kellemetlenséget okoz.

 

Ha az áruban olyan hiba van, amelyet nem lehet kijavítani, és amely megakadályozza, hogy az árut hibátlan áruként megfelelően használják, a Vevőnek joga van az áru kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok megilletik a Vevőt, ha a hiba eltávolítható, de ha a Vevő a javítást követően a hiba megismétlődése vagy több hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Egyéb elháríthatatlan hiba esetén a Vevő jogosult az áru árából ésszerű árengedményre.

 

A Vevő az alábbi módokon gyakorolhatja az áru kijavításának vagy kicserélésének jogát:

 

(A) Írásos reklamáció benyújtásával, az áruval és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, postai úton az Eladó levelezési címére, nevezetesen:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Pozsony

Telefon: +421 917 48 28 99

E-mail: info@LEDJÓÁRON.hu

 

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő által küldött árut ne vegye át a szállításkor.

 

(B) Az Eladó telephelyén, azaz a LEDJÓÁRON.hu üzletben (a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (2) bekezdése).

 

2.2 Ha a Vevő reklamációt nyújt be, az Eladó vagy annak megbízott alkalmazottja vagy kijelölt személye köteles tájékoztatni a Vevőt a jelen Reklamációs eljárás 2.1. pontjában felsorolt, a Polgári Törvénykönyv szerinti jogairól, azaz az áru kicserélésének, javításának (hibaelhárításának), az áru árából ésszerű árengedménynek vagy a szerződéstől való elállás jogáról.

 

Az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazottja köteles a Vevő döntése alapján, hogy a szavatossági jogok közül melyiket érvényesíti, haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a reklamáció napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 napon belül meghatározni a reklamáció rendezésének módját. A követelés kezelésének módjának meghatározását követően a követelést azonnal el kell intézni, vagy indokolt esetben a követelés később is elintézhető; a követelés elintézése azonban nem tarthat tovább a követelés benyújtásától számított 30 napnál. A reklamáció kezelésére rendelkezésre álló határidő lejárta után a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni (a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (4) bekezdése).

 

Az áru megvásárlásától számított 12 hónapon belül benyújtott reklamáció esetén az Eladó a reklamációt kizárólag szakmai értékelés alapján elutasítással rendezheti. A szakmai értékelés eredményétől függetlenül a Vevő nem kötelezhető a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetésére. Az Eladó köteles a reklamáció elutasítását alátámasztó szakmai értékelés egy példányát a reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül a Vevő rendelkezésére bocsátani.

 

Ha az Eladó az áru megvásárlásától számított 12 hónap elteltével benyújtott reklamációt elutasítja, az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt arról, hogy a termék kinek küldhető el szakmai értékelésre, ezt az információt a reklamáció rendezéséről szóló dokumentumban feltüntetve. A panaszkezelés szempontjából szakmai értékelésnek minősül többek között egy arra jogosult személy vagy a gyártó által a garanciális javítás elvégzésére felhatalmazott személy véleménye (a fogyasztóvédelmi törvény 2. § N) pontja).

 

Ha a terméket egy kijelölt személynek küldik el szakmai értékelésre, a szakmai értékelés költségei, valamint minden egyéb, ésszerűen felmerülő kapcsolódó költség az Eladót terheli, függetlenül a szakmai értékelés eredményétől. Ha a Vevő a szakértői értékeléssel bizonyítja az Eladó felelősségét a hibáért, a Vevő újra érvényesítheti a követelést; a jótállási idő a szakértői értékelés ideje alatt nem jár le. Az Eladó köteles a követelés újbóli érvényesítésétől számított 14 napon belül megtéríteni a Vevőnek a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint minden ésszerűen felmerült kapcsolódó költséget. Az ismételten előterjesztett állítás nem utasítható el.

 

2.3 Az Eladó köteles a Vevőnek az igényérvényesítésről visszaigazolást kiadni (a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (8) bekezdése). Ha az igényt a fenti 2.1. pont (A) alpontjában említett módon jelentik be, azaz ha az írásbeli igényt az áruval együtt postai úton juttatják el az Eladó levelezési címére, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a követelés rendezésének igazolásával együtt átadja a Vevőnek a követelésről szóló visszaigazolást a Vevő által az áru megrendelésekor megadott e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail útján. A fenti 2.1. pont (B) alpontjában említett módon, azaz az Eladó telephelyén történő reklamáció esetén az Eladó a reklamációs jegyzőkönyv egy példányát a Vevőnek a reklamáció megerősítéseként átadja.

 

2.4. Az Eladó köteles a reklamáció teljesítéséről a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani a Vevő részére (Fogyasztóvédelmi törvény 18. § (9) bekezdés). Ez az írásbeli igazolás a panaszbejelentés másolata a panasz rendezését tartalmazó rovat kitöltésével, vagy a panasz rendezéséről szóló írásbeli értesítést tartalmazó levél.

 

IV. cikk

Jótállási feltételek és jótállási időszak

 

 1. A Vevő a leszállított árukra 24 vagy 36 hónapos jótállási időt vállal. A jótállási időszak az áru Vevőnek történő átadásának napján kezdődik. Az áru hibáit és az áru hibáiból eredő igényeket a jótállási időszak lejárta előtt kell bejelenteni. A jótállási időszak lejárta megszünteti a reklamációhoz való jogot.
 2. Az Eladótól vásárolt minden egyes termékhez a Vevőnek történő átadáskor számla (az áru megvásárlását igazoló bizonylat) tartozik, amely egyben jótállási dokumentumként is szolgál.
 3. Kizárólag az Eladótól vásárolt és teljes egészében kifizetett áruk küldhetők vissza. A Vevő köteles a lehető legpontosabban leírni azt a hibát, amely miatt az árut reklamálják.
 4. Az áru tulajdonságaiban a jótállási időszak alatt bekövetkezett változás, amely az elhasználódás, a nem rendeltetésszerű használat, a nem megfelelő vagy nem megfelelő gondozás, az áru alapanyagában bekövetkezett természetes változások, a Vevő vagy harmadik fél által okozott károk vagy egyéb nem megfelelő beavatkozás következtében következett be, nem tekinthető az áru hibájának.
 5. .
 6. A termékek maximális napi használata 10-12 óra. Ezen értékek túllépése, különösen az olyan műveletekben való használat, ahol napi 24 órán át kell ragyogni, a termék nem megfelelő használatának minősül, és az állítás nem kerül elismerésre.

 

V. cikk

Alternatív vitarendezés

 

 1. Amennyiben a Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Amennyiben az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemlegesen válaszol, vagy a Vevő általi elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. sz. törvény (a továbbiakban: a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény) 12. §-a szerinti peren kívüli vitarendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet benyújtani. Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet (i) a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, amely a fent említett célból az alábbi címen érhető el: SOI Központi Felügyelet, Nemzetközi Kapcsolatok és AVR Főosztály, Prievozská 32, PO Box 29, 827 99 Bratislava vagy elektronikusan a ars@soi.sk vagy a adr@soi.sk címen, vagy (ii) a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján szereplő más illetékes jogalany (az engedélyezett szervezetek listája a http://www címen érhető el). mhsr.sk/zoznam -subjektov-alternativního-esení-spotětních-sporů / 146987s ), amelynek értelmében a Vevőnek joga van kiválasztani, hogy az említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon. A bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. A Vevő a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja, hogy alternatív vitarendezési javaslatot nyújtson be fogyasztói jogvitájával kapcsolatban.

 

 1. A Vevőnek a peren kívüli vitarendezés kezdeményezésére vonatkozó javaslatának a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény 12. § (3) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell:

 

 1. a) a fogyasztó neve, értesítési címe, elektronikus címe és telefonos elérhetősége, ha van,
 2. (b) az Eladó pontos megnevezését,
 3. (c) az Eladó pontos megnevezését,
 4. c) a lényeges tények teljes és világos leírása,
 5. d) annak jelzése, hogy a Vevő, mint fogyasztó, mit keres,
 6. e) az az időpont, amikor a Vevő, mint fogyasztó, jogorvoslatért fordult az Eladóhoz, és információ arról, hogy a vita közvetlenül az Eladóval való megoldására tett kísérlete sikertelen volt,
 7. f) nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a javaslatot nem küldték meg egy másik alternatív vitarendezési szervezetnek, az ügyben nem született bírósági vagy választottbírósági döntés, az ügyben nem kötöttek közvetítői megállapodást, vagy az alternatív vitarendezés nem a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény 20. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott módon fejeződött be.

 

A követelés benyújtható papíron, elektronikus formában vagy szóban, jegyzőkönyvben. A Vevő a javaslat benyújtásához az Eladó LEDJÓÁRON.hu honlapjáról letölthető és a minisztérium ( http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s ), valamint bármely alternatív vitarendezési szerv honlapjáról is elérhető formanyomtatványt használhatja. A Vevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a vita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek igazolják az ajánlatban szereplő tényeket.

 

 

 

VI. cikk

záró rendelkezések

 

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Panaszkezelési eljárást bármikor módosítsa és/vagy kiegészítse. A jelen Panaszkezelési eljárás módosításai és/vagy kiegészítései a LEDJÓÁRON.hu.
 2. oldalon történő közzétételük napján lépnek hatályba.

 

Bratislavában, 2017.01.01.01

 

E-SHOP LEDJÓÁRON.hu